Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gbpdebewielkie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-27
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia rozmiaru czcionki,
 • dostępność strony www jest możliwa z poziomu klawiatury,
 • wbudowana wyszukiwarka,
 • opisy alternatywne grafik (zdjęć),
 • podświetlane linki,
 • treść strony jest odczytywana przez oprogramowanie dla osób niewidzących.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – niektóre materiały graficzne (zdjęcia) mogą mieć nie w pełni dokładne opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Wielgo, adres poczty elektronicznej biblioteka@gbpdebewielkie.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 25 752 48 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim , 05-311 Dębe Wielkie , ul. Strażacka 1

 • Biblioteka mieści się na 2 kondygnacji budynku, który nie posiada windy.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście dla czytelników;
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
 • Stanowisko obsługi bibliotecznej znajduje się przy wejściu do biblioteki;
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do  budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia:

 • W wypożyczalni są dostępne książki  z powiększonym drukiem dla osób z dysfunkcją wzroku  – seria Duże Litery;
 • W wypożyczalni udostępniane są audiobooki dla osób słabo widzących;
 • Dla osób nie mogących bezpośrednio skorzystać w lokalu biblioteki, wypożyczenia realizowane są w ramach usługi „Książka na telefon”,  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. +48 25 752 48 16

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

 1.  Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://gbpdebewielkie.pl/bip/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego